Products
中文 | English
PakLong Brand
FLOUR Series
Chicken Fritter Flour (Hot & Spicy) 500g
Chicken Fritter Flour (Original) 500g
Tempura Batter Mix 500g
Fruit Crispy Flour 500g
Chicken Fritter Flour (Hot & Spicy) 200g
Chicken Fritter Flour (Original) 200g
Tempura Batter Mix 200g
Fruit Crispy Flour 200g
Kentucky Flour
Breadcrumbs
Japanese Breadcrumbs
Corn Flour